Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Akty prawne

2002-04-04

SRWRP: Ustawa weterynaryjna znowelizowana z dnia 13 lutego 2002 roku


W Dzienniku Ustaw nr 129 z 12 listopada 2001 roku w pozycji 1438 opublikowano Ustawę "o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich". Weszła ona w życie 13 lutego 2002 roku.

Ta znowelizowana Ustawa Weterynaryjna za główny cel ma dostosowanie polskiego ustawodawstwa z dziedziny weterynarii do prawa Unii Europejskiej.

Przepisy prawa Unii Europejskiej z zakresu weterynarii mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, w tym zapewnienie właściwych standardów sanitarnych pozyskiwania surowców i produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt, jak również szeroko rozumianą ochronę praw zwierząt. Nad przestrzeganiem przepisów tego prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej sprawują nadzór służby weterynaryjne, które ściśle współpracują ze sobą oraz z Komisją Europejską.

Urzędowy nadzór obejmuje cały łańcuch żywnościowy, w tym obiekty, gdzie zwierzęta są utrzymywane, poprzez warunki ich żywienia, pielęgnacji i przewożenia, uboju i przetwarzania, aż do otrzymania produktów finalnych. W związku z tym, wprowadzenie określonych w projekcie ustawy zmian wiąże się z koniecznością udziału wszystkich wymienionych podmiotów uczestniczących w procesie wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich dostosowania do standardów prawa wspólnotowego. Wdrożenie tych zmian wymaga niejednokrotnie znacznych nakładów finansowych oraz czasu.

Uwzględniając zadania, jakie w całym systemie ochrony konsumenta pełnią lekarze weterynarii, Unia Europejska wymaga, aby w prawodawstwie krajowym ściśle określono ich udział w obszarach przewidzianych w prawie unijnym. Co więcej, Unia Europejska wymaga, aby w obszarze rolnictwo w pierwszej kolejności wprowadzić takie zmiany w ustawodawstwie, które stosunkowo szybko umożliwią funkcjonowanie polskiej służby weterynaryjnej zgodnie z normami wspólnotowymi. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do systemu kontroli weterynaryjnej przy przemieszczaniu się żywych zwierząt i ich produktów w obrębie jednolitego rynku wewnętrznego oraz wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich. Ten system kontroli musi zostać stopniowo dostosowany już w okresie przedakcesyjnym.

Przedmiotowa ustawa o dostosowaniu do prawa Unii Europejskiej: ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych, ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - wprowadza zmiany dostosowawcze do 3 ustaw.

Główną funkcję w realizacji zadań określonych przez Unię Europejską dla lekarzy weterynarii pełni w Polsce Inspekcja Weterynaryjna. Z uwagi na charakter i zakres tych zadań szczególne znaczenie Komisja Europejska przywiązuje do struktury organizacyjnej i systemu funkcjonowania Inspekcji stojącej na straży zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Nadzorując i kontrolując określone prawem obszary, Inspekcja Weterynaryjna musi posiadać stabilne, niezależne i sprawnie działające struktury organizacyjne, klarowny i efektywnie działający łańcuch decyzyjny umożliwiający natychmiastowe reagowanie na występujące zagrożenia oraz odpowiednie uprawnienia do egzekwowania ustanowionych przepisów prawnych. Niezmiernie ważnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie kadr pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej, tak aby zapewnić wymagany poziom ich wiedzy fachowej oraz doskonałą znajomość obowiązującego prawa. Aby to osiągnąć, projekt ustawy określa wysokie wymagania d1a kandydatów na stanowiska organów inspekcji Weterynaryjnej oraz obowiązek ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Utrzymując aktualny stan prawny, nie naruszający zasady zespolenia organizacyjnego poszczególnych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej z administracją terenową szczebla wojewódzkiego i powiatowego, wzmocniono oddziaływanie i powiązania pomiędzy poszczególnymi ogniwami Inspekcji konieczne dla osiągnięcia celów zawartych w legislacji Unii Europejskiej, tj. efektywności, sprawności i fachowości "policji weterynaryjnej". Projekt ustawy znacznie rozszerza zakres działania Inspekcji Weterynaryjnej, jak również kompetencje i uprawnienia Głównego Lekarza Weterynarii.

Jak już wspomniałem, udział Polski, po akcesji, w wymianie handlowej zwierzętami żywymi oraz ich produktami w ramach jednolitego rynku wewnętrznego oraz zniesienie weterynaryjnych kontroli na granicach pomiędzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a terytoriami państw członkowskich UE, stworzyły konieczność wprowadzenia nowych instrumentów w ramach systemu nadzoru weterynaryjnego. Zaplanowano przeniesienie kontroli weterynaryjnej przy wysyłce w miejsce pochodzenia towaru. Przewidziano utworzenie urzędowego rejestru wszystkich podmiotów biorących udział na obszarze Wspólnoty w wymianie handlowej żywymi zwierzętami oraz ich produktami wraz z określeniem procedur i obowiązków natury administracyjnej. Przewidziano instrumenty w odniesieniu do wyrywkowych, przeprowadzonych w sposób niedyskryminujący, inspekcji w trakcie transportu i w miejscu przeznaczenia. Zaprojektowano przepisy prawne, które umożliwią polskim władzom weterynaryjnym szybkie podjęcie działań, łącznie z zablokowaniem wymiany handlowej z regionami lub krajami, gdzie pojawiło się zagrożenie wystąpienia choroby zaraźliwej zwierząt bądź inne zagrożenie mogące wpłynąć na życie i zdrowie ludzi lub zwierząt.

Ustawa zawiera podstawy prawne do utworzenia sieci informatycznej łączącej wszystkie jednostki organizacyjne służby weterynaryjnej w Polsce oraz do stosowania weterynaryjnych systemów: ANIMO, SHIFT, ADNS, służących m.in. do weterynaryjnej kontroli przemieszczania żywych zwierząt i ich produktów oraz wymiany informacji pomiędzy właściwymi władzami wystawiającymi świadectwo zdrowia lub inny dokument towarzyszący przesyłce a właściwymi władzami miejsca przeznaczenia, przy wymianie handlowej z innymi państwami członkowskimi UE.

Warunkiem koniecznym do pełnego nadzoru nad przemieszczaniem się zwierząt jest również wprowadzenie obowiązku identyfikacji i rejestracji poszczególnych gatunków oraz przepisów obligujących właścicieli do zgłaszania informacji o zmianie miejsca przebywania, uboju lub padnięciu zwierząt. Identyfikacja i rejestracja bydła i innych gatunków zwierząt będzie następować w ramach Centralnej Bazy Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, której prowadzenie należy do zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proponowane przepisy w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzają obowiązek natychmiastowego zgłaszania właściwym organom podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, jak również obowiązek zwalczania tych chorób zgodnie z przepisami wspólnotowymi. Obok wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania, wprowadzono drugi wykaz chorób, które będą podlegały obowiązkowi rejestracji. Wspomniany wyżej system informatyczny ADNS, będzie służył do powiadamiania Komisji Europejskiej oraz służb weterynaryjnych wszystkich państw członkowskich UE o wystąpieniu choroby zakaźnej z listy "A" Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii.

W projekcie uwzględniono tworzenie planów gotowości na wszystkich poziomach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz krajowego programu stałego monitorowania występowania chorób zakaźnych zwierząt.

Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego zapewniona jest głównie poprzez nadzór nad: warunkami pozyskiwania surowców do wytwarzania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, badaniem zwierząt rzeźnych, zwierząt łownych chowanych na fermach i ich mięsa, warunkami sanitarno-higienicznymi produkcji, przechowywania i transportu wszelkich surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Podmioty biorące udział w procesie wytwarzania obowiązane są zapewnić warunki weterynaryjne oraz uzyskać zatwierdzenie weterynaryjne dla swojej działalności.

Projekt ustawy daje uprawnienia Głównemu Lekarzowi Weterynarii, który, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, prowadzi rejestr krajowych zakładów produkujących materiał biologiczny, przetwarzających i składujących mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, inne środki żywienia zwierząt, które spełniają warunki weterynaryjne i inne warunki obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub określone przez właściwe władze weterynaryjne poszczególnych krajów trzecich, do których przeznaczony jest towar. Wpis zakładu do rejestru następuje na wniosek właściciela zakładu, po przeprowadzeniu kontroli przez powiatowego lekarza weterynarii i wydaniu pozytywnej opinii przez wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz po zatwierdzeniu zakładu przez właściwe władze weterynaryjne państwa, do którego mają być eksportowane towary, jeżeli takie zatwierdzenie jest wymagane.

Nadzór nad przestrzeganiem przez producenta warunków weterynaryjnych sprawuje powiatowy lekarz weterynarii, który wydaje świadectwa zdrowia potwierdzające, że przeznaczone do wywozu za granicę towary odpowiadają tym warunkom, wydaje decyzję orzekającą, że zostały spełnione warunki weterynaryjne do prowadzenia' tej działalności oraz prowadzi rejestr podmiotów. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi także wykaz decyzji orzekających o niespełnieniu warunków weterynaryjnych.

Rozszerzono wykaz podmiotów gospodarczych, których działalność wymaga spełnienia warunków weterynaryjnych, np. o podmioty zajmujące się: prowadzeniem chowu zwierząt łownych na fermach w celu pozyskiwania od nich mięsa i innych surowców; zarobkowym wytwarzaniem, przetwarzaniem, obrotem lub składowaniem materiału niskiego ryzyka - ryb złowionych na otwartym morzu z przeznaczeniem na mączkę rybną, świeżych odpadów rybnych pochodzących z zakładów przetwórstwa rybnego, odpadów pochodzenia zwierzęcego, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, oraz skór, wełny, sierści, piór, rogów, racic i krwi; zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem lub spalaniem materiału wysokiego ryzyka i specyficznego ryzyka; prowadzeniem składów celnych dla towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej; prowadzeniem gospodarstwa lub stada zwierząt gospodarskich, jeżeli zwierzęta lub produkty od nich są wprowadzane na rynek.

Pełny nadzór odnośnie spełnienia wymaganych warunków weterynaryjnych sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Wprowadza się system ewidencjonowania zatwierdzenia weterynaryjnego powyższych działalności.

Przepisy ustawy nakładają na posiadaczy zwierząt gospodarskich obowiązek wypełnienia warunków weterynaryjnych, powiadamiania lekarza weterynarii o zakupie zwierząt, utrzymywania zwierząt zakupionych w izolacji do czasu ich zbadania i przeprowadzenia wymaganych testów diagnostycznych przez lekarza weterynarii oraz natychmiastowego wezwania go w przypadku zachorowania zwierzęcia. Wprowadzono również procedury zatwierdzania organizacji hodowców i prowadzenia ksiąg stadnych.

UE wymaga również osiągnięcia w momencie akcesji pełnej zgodności w zakresie utylizacji odpadów zwierzęcych. Opierając się na doświadczeniu państw członkowskich, nowa ustawa określa zasady postępowania z materiałem specyficznego i wysokiego ryzyka, m.in. stanowiąc, iż o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, materiał taki należy niezwłocznie przekazać podmiotom zajmującym się jego zbieraniem lub przetwarzaniem, natomiast odpady kuchenne pochodzące z zakładów zajmujących się żywieniem zbiorowym mogą być przeznaczane na karmę dla trzody chlewnej jedynie po obróbce cieplnej.

Projekt ustawy zawiera przepisy dostosowujące procedury weterynaryjnej kontroli granicznej do analogicznych procedur UE, które mają miejsce przy inspekcjach żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wkraczających na obszar Wspólnoty z krajów trzecich. Unia Europejska wielokrotnie podkreślała znaczenie zapewnienia całkowitej zgodności z wymogami "acquis" kontroli weterynaryjnych prowadzonych na przyszłych granicach zewnętrznych Unii.

Projekt szczegółowo omawia znowelizowane zasady weterynaryjnej kontroli granicznej. Kontrolę przeprowadza graniczny lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej, w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Kontroli podlega: wwóz, wywóz oraz tranzyt towarów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Precyzuje się też sytuacje, kiedy import jest zakazany (dotyczy to np. zwierząt chorych, podejrzanych o zakażenie, produktów, surowców i odpadów pochodzących od takich zwierząt oraz materiału wysokiego i specyficznego ryzyka, przywozu mięsa niezdatnego do spożycia lub mięsa warunkowo zdatnego do spożycia oraz towarów zawierających pozostałości chemiczne, biologiczne itp.).

Określa się ponadto warunki, które są wymagane w przypadku importu lub tranzytu przez Polskę: zwierząt, mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, niejadalnych surowców zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, trofeów łowieckich, nawozów naturalnych od zwierząt jednokopytnych i drobiu oraz warunki, jakie muszą być spełnione w przypadku przewożenia towarów do państw członkowskich Unii Europejskiej ( np. wymagana jest wcześniejsza zgoda urzędowego lekarza weterynarii kraju przeznaczenia; zwierzęta muszą być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację itp.). Nakłada się na osoby przewożące towary podlegające weterynaryjnej kontroli granicznej obowiązek ich zgłaszania i poddawania takiej kontroli oraz określa szczegółowo jej tryb, a także zasady kwarantanny zwierząt i innych towarów przywożonych do Polski, zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy określają, zgodne z przepisami UE, zasady prowadzenia przez Inspekcję Weterynaryjną badań kontrolnych (monitoring) dla oceny stanu epizootycznego zakażeń zwierząt i jakości zdrowotnej żywności - pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Zaprojektowana została również nowa organizacja, zasady działania i finansowania urzędowych laboratoriów weterynaryjnych. W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym tworzy się laboratoria wzorcowe - referencyjne, koordynujące i kontrolujące badania innych laboratoriów oraz sprawujące nadzór nad wdrażaniem systemów jakości w zakładach higieny weterynaryjnej.

Przepisy karne rozszerzono na osoby stosujące substancje zakazane lub nie przestrzegające okresów karencji w chowie zwierząt i produkcji lub w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a także na osoby wprowadzające do obrotu zwierzęta nie oznakowane, bez świadectwa zdrowia i bez dokumentu identyfikacyjnego.

Projekt dostosowuje do prawodawstwa unijnego ustawę z 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Stwarza ustawowe podstawy do realizacji obowiązującej po akcesji zasady "wolnego przepływu osób" dla lekarzy weterynarii wewnątrz Unii Europejskiej oraz przyjmuje określone w dyrektywach unijnych kryteria dla kształcenia osób oraz wymagania co do posiadanych kwalifikacji uprawniających do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

W przedłożonym projekcie ustawy przewiduje się także utrzymanie w mocy określonych przepisów do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ze względu na fakt, że do tego czasu Polska, jako kraj trzeci, powinna kierować się zasadą wzajemności przy przepływie towarów, a także utrzymać kontrolę graniczną i badanie towarów importowanych dla potrzeb bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na dotychczasowych zasadach.

Ustawa zawiera również przepisy, które wejdą w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Są to przepisy regulujące wymianę towarową na obszarze wspólnego rynku, znoszące weterynaryjne kontrole na granicach wewnętrznych państw członkowskich UE, a także chroniące rynek Wspólnoty przed zagrożeniami związanymi z możliwością zawleczenia zakaźnych chorób zwierząt oraz importem żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej. Wdrożenie tych przepisów wymaga niejednokrotnie znacznych nakładów środków finansowych oraz niezbędnego czasu na dostosowanie się podmiotów oraz Inspekcji Weterynaryjnej do nowych zadań. Celowość podjętych działań wynika z prowadzonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej prac w zakresie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej oraz harmonogramu działań i priorytetów przyjętych w Narodowym Programie Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej.

Ustawa jest aktem, który winien być uzupełniony jak najszybciej przepisami wykonawczymi. Jest to w sumie około 100 rozporządzeń wykonawczych. Biorąc pod uwagę krótki czas pozostały do planowanego członkostwa Polski w UE, za niezwykle niebezpieczną należy uznać obecną sytuację, gdzie zarówno Inspekcja Weterynaryjna, jak i podmioty gospodarcze i rolnicy, których ta ustawa dotyczy, żyją w dalszym ciągu w prawnej niepewności. Posługiwanie się wyłącznie tłumaczeniami dyrektyw czy instrukcjami prowadzi jedynie do ogromnego bałaganu, co było widoczne np. przy ostatnio prowadzonej klasyfikacji zakładów w aspekcie okresów przejściowych.

Źródło: SRiWRP

 
Waluty
NBP z dnia: 2018-10-18
1 USD: 3.7302 wzrost
1 EUR: 4.2966 wzrost
1 GBP: 4.8906 wzrost
1 CHF: 3.7543 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.