Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Akty prawne

2004-12-02

Ustawa o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych


Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art.1. Ustawa reguluje

1) zasady wytwarzania, magazynowania i obrót biokomponentami stosowanymi w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych;

2) zasady wykorzystywania surowców rolniczych do produkcji biokomponentów;

3) obowiązki i zasady odpowiedzialności podmiotów wprowadzających do obrotu biokomponenty;

4) wymagania jakościowe dla biokomponentów;

5) zasady monitorowania rynku biokomponentów.Art.2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) "surowce rolnicze" - rzepak, ziarna zbóż, ziemniaki oraz inne rośliny lub ich części, uprawiane i zbierane na użytkach rolnych, zawierające tłuszcze lub węglowodany, przeznaczone do produkcji biokomponentów;

2) "rzepak" - nasiona odmian rzepaku lub rzepiku wpisanych do Rejestru Odmian Roślin Uprawnych;

3) "produkty uboczne i odpady" - melasę, odpady przemysłu spożywczego lub gastronomii zawierające węglowodany, tłuszcze roślinne albo zwierzęce oraz tłuszcze pochodzące z procesów utylizacji zwierząt lub procesów oczyszczania ścieków, przeznaczone do produkcji biokomponentów;

4) "biokomponenty" - ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym oraz estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe ;

5) "ester" - estry metylowe albo estry etylowe wyższych kwasów tłuszczowych, otrzymane w procesie przetwarzania rzepaku albo produktów ubocznych i odpadów;

6) "bioetanol" - odwodniony alkohol etylowy rolniczy produkowany z surowców rolniczych lub produktów ubocznych i odpadów;

7) "paliwa ciekłe" - benzyny silnikowe stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, zawierające w swoim składzie do 5% bioetanolu oraz do 15% eterów, o których mowa w pkt 4, samochodowe oleje napędowe zawierające do 5% estrów, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, spełniające wymagania jakościowe, określone dla paliw ciekłych w odrębnych przepisach;

8) "biopaliwa ciekłe" - estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe, benzyny silnikowe zawierające w swoim składzie powyżej 5% bioetanolu oraz powyżej 15% eterów, o których mowa w pkt 4, lub samochodowe oleje napędowe zawierające powyżej 5% estrów, spełniające wymagania jakościowe, określone dla paliw ciekłych w odrębnych przepisach;

9) "wytwórca" - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.1) ) wytwarzającego lub magazynującego biokomponenty;

10) "producent rolny" - grupę producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz.U. Nr 88, poz. 983), osobę fizyczną lub prawną prowadzącą gospodarstwo rolne, w którym są uprawiane rośliny z przeznaczeniem na surowce rolnicze;

11) "pierwszy przetwórca" - każdego, kto przetwarza surowce rolnicze lub produkty uboczne i odpady na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy;

12) "producent" - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej posiadającego koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.2) ) zajmującego się produkcją, importem lub komponowaniem i wprowadzaniem do obrotu paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych;

13) "obrót" - sprzedaż lub inną formę zbycia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych lub biokomponentów.


Rozdział 2. Zezwolenia na wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów

Art.3.

1) Wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów wymaga uzyskania zezwolenia.

2) Organem właściwym w sprawach wydania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia na wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów jest minister właściwy do spraw rynków rolnych.Art.4.

1) Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, powinien:

a) złożyć wniosek o wydanie zezwolenia;

b) dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności objętej wnioskiem;

c) przedłożyć oświadczenie o posiadaniu możliwości organizacyjnych gwarantujących prawidłowe wykonywa-nie działalności objętej wnioskiem;

d) nie zalegać z wpłatami na rzecz organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

e) nie być karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, skarbowe, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz gospodarcze.

2) Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie biokomponentów, poza wymaganiami określonymi w przepisach o działalności gospodarczej zawiera:

a) informację o posiadanych urządzeniach technicznych i obiektach budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

b) określenie maksymalnych rocznych możliwości pro-dukcyjnych urządzeń technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku ubiegania się o zezwolenie na wytwarzanie biokomponentów;

c) oświadczenie wnioskodawcy określające przewidywany termin rozpoczęcia działalności objętej zezwoleniem.

3) Do wniosku dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

b) zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że urządzenia techniczne i obiekty budowlane przeznaczone do wykonywania działalności objętej wnioskiem spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska;

c) zaświadczenia właściwego organu podatkowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające, wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności wobec tych instytucji;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność ubiegającego się o zezwolenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, wspólników spółki osobowej prawa handlowego lub członków zarządu osoby prawnej za przestępstwa: przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, skarbowe, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz gospodarcze.

4) Wnioskodawca, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie objętym zezwoleniem, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej "promesą".Art.5. Organ wydający promesę może uzależnić wydanie zezwolenia od spełnienia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

1. Zezwolenie wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 1.

2. Zezwolenie określa w szczególności:

a) rodzaj działalności objętej zezwoleniem oraz maksymalną wielkość produkcji w skali roku, zgodną z możliwościami technicznymi urządzeń posiadanych przez wytwórcę, w przypadku zezwolenia na wytwarzanie biokomponentów;

b) miejsce wykonywania oraz datę rozpoczęcia działalności objętej zezwoleniem.Art.6.

1) Organ zezwalający jest uprawniony do kontroli działalności prowadzonej w zakresie objętym zezwoleniem.

2) Kontrola dotyczy przestrzegania warunków wykonywania działalności, określonych w ustawie i zezwoleniu.

3) Kontrolę przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez organ zezwalający, które powinno zawierać:

a) oznaczenie osoby dokonującej kontroli;

b) nazwę kontrolowanego wytwórcy;

c) określenie zakresu i terminu kontroli.

4) Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli są uprawnione w szczególności do:

a) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1;

b) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.

5) Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności wytwórcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

6) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba, o której mowa w ust. 5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę, o której mowa w ust. 5, przeprowadzający kontrolę zamieszcza stosowną adnotację w protokole.

7) Organ zezwalający może upoważnić do dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.Art.7.

Zezwolenie na wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów cofa się, jeżeli wytwórca przestał spełniać wymogi określone w art. 4 ust. 1, albo wytwarza lub magazynuje biokomponenty niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub warunkami zezwolenia.Art.8.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.


Rozdział 3. Umowy kontraktacji i dostawyArt.9.

1) Do produkcji biokomponentów mogą być wykorzystywane wyłącznie:

a) surowce rolnicze zakontraktowane na podstawie umowy kontraktacji zawartej między pierwszym przetwórcą lub wytwórcą a producentem rolnym, lub

b) surowce rolnicze pochodzące z produkcji własnej pierwszych przetwórców lub wytwórców, lub

c) produkty uboczne i odpady pozyskane na podstawie umowy dostawy, lub

d) surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy, wytworzone z surowców rolniczych oraz produktów ubocznych i odpadów, o których mowa w pkt 1-3, dostarczanych wytwórcy przez pierwszego przetwórcę w ramach umowy dostawy.

2) Na obszarach uznanych za dotknięte skutkami klęsk żywiołowych dopuszcza się wytwarzanie biokomponentów, surowego spirytusu rolniczego i surowego oleju rzepakowego z surowców dostarczonych z innych źródeł niż określone w ust. 1.

3) Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, źródła, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze konieczność zachowania regularności dostaw i jakości biokomponentów.

4) Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na okres nie krótszy niż 5 lat. Art. 10. Umowa kontraktacji lub umowa dostawy zawiera w szczególności:

a) określenie ilości surowców rolniczych, surowego spirytusu rolniczego, surowego oleju rzepakowego przewidzianych do dostarczenia wytwórcy lub pierwszemu przetwórcy w poszczególnych latach obowiązywania umowy;

b) podstawy określenia ceny za kwintal dostarczonego surowca rolniczego albo hektolitr surowego spirytusu rolniczego lub surowego oleju rzepakowego;

c) określenie minimalnych wymagań jakości surowca rolniczego albo surowego spirytusu rolniczego lub surowego oleju rzepakowego, uzgodnionych przez strony;

d) termin płatności za dostarczone surowce rolnicze albo surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia tych surowców;

e) termin obowiązywania umowy;

f) określenie odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy;

g) postanowienia dotyczące zmiany i rozwiązania umowy.Art.11.

1) Tworzy się Komisję Opiniodawczą do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych, jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie spraw dotyczących biokomponentów stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

2) Koszty funkcjonowania Komisji, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze składek wpłacanych przez organizacje lub podmioty, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji.

3) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb powołania i pracy oraz liczbę członków Komisji, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwość reprezentowania interesów producentów rolnych, pierwszych przetwórców i wytwórców, przedsiębiorców, producentów pojazdów oraz użytkowników pojazdów. Rozdział 4 Wytwarzanie i obrót biopaliwami ciekłymiArt.12.

1) Producenci są obowiązani wprowadzać do obrotu, w danym roku kalendarzowym, biokomponenty w ilościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5:

a) w paliwach ciekłych, lub

b) jako samoistne paliwa silnikowe, lub

c) w biopaliwach ciekłych przeznaczonych dla sektora transportu publicznego.

2) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wykorzystywania paliw ciekłych na potrzeby własne.

3) Producenci są obowiązani, przy produkcji lub komponowaniu paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, korzystać z biokomponentów pochodzących z produkcji własnej lub zakupu dokonanego w ramach umowy dostawy od pierwszych przetwórców lub wytwórców.

4) Posiadacze ogólnodostępnych i zakładowych stacji paliw mogą dokonywać zakupu estrów bezpośrednio od wytwórców na podstawie umów dostawy i wprowadzać je do obrotu wyłącznie jako samoistne paliwo silnikowe.

5) Rada Ministrów, w terminie do dnia 31 października danego roku, określa, w drodze rozporządzenia, na następny rok kalendarzowy, w ułamkach objętościowych wyrażonych w procentach, minimalną ilość poszczególnych biokomponentów, jaką ma obowiązek wprowadzić do obrotu producent w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych. Ilość biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych jest określana w ułamkach objętościowych wyrażonych w procentach ogólnej ilości wprowadzanych do obrotu paliw ciekłych.

6) Udział bioetanolu jako biokomponentu paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w 2004 r. nie może być mniejszy niż 4% i nie większy niż 5% ogólnej ilości benzyn silnikowych wprowadzanych do obrotu.

7) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, Rada Ministrów uwzględni w szczególności możliwości surowcowe i wytwórcze, możliwości przetwórcze, coroczny wzrost udziału poszczególnych biokomponentów w ogólnej ilości wprowadzanych do obrotu paliw ciekłych oraz przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.

8) Przepisy wydane na podstawie ust. 5 i przepis ust. 6 nie dotyczą paliw ciekłych przeznaczonych na rezerwy państwowe i zapasy obowiązkowe paliw.


Art.13.

1) Do obrotu można wprowadzić wyłącznie biokomponenty spełniające wymagania jakościowe.

2) Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

a) wymagania jakościowe dla biokomponentów;

b) metody badań jakości biokomponentów, biorąc pod uwagę postanowienia właściwych norm i standardy obowiązujące w Unii Europejskiej w tym zakresie.

3) Kontrolę w zakresie wymagań jakościowych biokomponentów oraz estrów stanowiących samoistne paliwo silnikowe prowadzi Inspekcja Handlowa.

4) Do kontroli, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz.U. Nr 17, poz. 154).


Art.14.

1) Do obrotu, bez oznakowania określającego procentową zawartość biokomponentów, można wprowadzać wyłącznie paliwa ciekłe.

2) Do obrotu można wprowadzać biopaliwa ciekłe, sprzedawane z odrębnych dystrybutorów oznakowanych w sposób odróżniający je od dystrybutorów przeznaczonych do obrotu paliwami ciekłymi oraz umożliwiający identyfikację procentowej ilości zawartego w nich biokomponetu.

3) Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych oraz estrów stanowiących samoistne paliwo silnikowe, biorąc pod uwagę możliwość wyraźnego rozróżnienia rodzaju sprzedawanego paliwa.


Art.15.

1) Wytwórcy przekazują, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych i Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie kwartalne sporządzone na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w tym zaświadczeń wydawanych przez właściwy organ samorządu terytorialnego, zawierające informacje dotyczące ilości surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów, w tym pochodzących z produkcji własnej, użytych do produkcji biokomponentów oraz informacje o ilości sprzedanych biokomponentów ze wskazaniem ich nabywców.

2) Producenci przekazują, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych i Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie kwartalne sporządzone na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierające informacje dotyczące ilości zakupionych lub wyprodukowanych biokomponentów, ilości wprowadzonych do obrotu biopaliw ciekłych, paliw ciekłych oraz uzyskanej ceny zakupionych biokomponentów, a także informacje o podmiotach, które nabyły biopaliwa ciekłe i paliwa ciekłe oraz informacje o ilościach biokomponentów i podmiotach, od których zostały nabyte.

3) Dyrektorzy izb celnych, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, sporządzone na podstawie dokumentów określonych przepisami prawa celnego, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o ilości sprowadzonych i dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych oraz o pod-miotach, które je sprowadziły.

4) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie przekazywanych zbiorczych sprawozdań, prowadzi monitoring rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz biokomponentów.

5) Wyniki monitoringu stanowią podstawę do sporządzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zbiorczej informacji zawierającej określenie:

a) ilości podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem biokomponentami, biopaliwami ciekłymi oraz paliwami ciekłymi;

b) ilości i wartości wytworzonych i wprowadzonych do obrotu biokomponentów, biopaliw ciekłych oraz paliw ciekłych.

6) Zbiorcze informacje, o których mowa w ust. 5, wraz z wnioskami Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje niezwłocznie ministrom właściwym: do spraw finansów publicznych, gospodarki, rolnictwa, rynków rolnych oraz środowiska.


Rozdział 5. Kary pieniężne

Art.16.

1) Karze pieniężnej podlega ten, kto:

a) bez wymaganego zezwolenia wytwarza lub magazynuje biokomponenty;

b) nie złożył w terminie, będąc do tego obowiązanym, sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2, lub podał w tym sprawozdaniu dane nieprawdziwe;

c) będąc producentem, nie wprowadził biokomponentów albo wprowadza do obrotu, w danym roku kalendarzowym, biokomponenty w ilości mniejszej niż określona na podstawie art. 12;

d) produkując paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe, korzysta z biokomponentów pochodzących ze źródeł innych niż określone w art. 12 ust. 3;

e) wprowadza do obrotu biokomponenty niezgodne z wymaganiami jakościowymi.

2) Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynosi:

a) 50% wartości wytworzonych, magazynowanych lub wprowadzonych do obrotu biokomponentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

b) 50% wartości wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i biokomponentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5;

c) do 3 tys. zł - w przypadku niezłożenia w terminie sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2.

3) Wysokość kary pieniężnej ustala, w drodze decyzji administracyjnej:

a) minister właściwy do spraw rynków rolnych - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

b) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

c) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

4) Do egzekucji kar pieniężnych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 5. Wpłacone kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.


Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art.17.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35b:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) produkcja oraz obrót biokomponentami, okre-ślonymi w odrębnych przepisach.",

b) w ust. 2 w pkt 1 i 2 po wyrazach "w ust. 1 pkt 1" dodaje się wyrazy "i 3";

2) w art. 35h w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) szczegółowe zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie określonym w art. 35b ust. 1 pkt 2 i 3,",

3) Art. 18. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1803),

4) w art. 37 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) obniżać stawkę akcyzy na biopaliwa ciekłe i paliwa ciekłe, zawierające biokomponenty, od których powstał obowiązek podatkowy, oraz określać warunki i zasady stosowania tych obniżek.";

b) w ust. 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: "5) zobowiązania międzynarodowe związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, 6) potrzebę zapewnienia stabilności rozwiązań systemowych, biorąc pod uwagę sytuację osób inwestu-jących na rynku biopaliw.".

5) Art. 19. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 225, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1367 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 i oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450)

6) w art. 3 w ust. 1 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: "9b) przedsięwzięć związanych z produkcją i przetwarzaniem surowców rolniczych na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy przeznaczone do wytwarzania biokomponentów do produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych,".

7) Art. 20. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424)

8) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wytwarzania paliw i energii, w szczególności wytwarzania paliw ciekłych i biopaliw ciekłych metodą komponowania, z wyłączeniem wytwarzania paliw stałych, wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o mocy poniżej 5 MW, wytwarzania paliw gazowych z gazu płynnego, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy poniżej 1 MW,".

9) Art. 21. W ustawie z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz.U. Nr 17, poz.154) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:" 3) "paliwa ciekłe" - benzyny silnikowe stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, samochodowe oleje napędowe stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, w tym również paliwa ciekłe oraz estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe i biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia ...... 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr ........, poz. ..........);".

10) Art. 22. Zezwolenia na odwadnianie alkoholu etylowego rolniczego, wydane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 353 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1362), stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zezwoleniami na wytwarzanie biokomponentów, jeżeli odwodniony alkohol etylowy rolniczy stanowi biokomponent. Art. 23. Wykorzystanie bioetanolu, jako biokomponentu paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, bez względu na formę wprowadzonego związku, ustalane w ułamku objętościowym wyrażonym w procencie od dnia 1 października 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wynosi nie mniej niż 3,5% i nie więcej niż 5% ogólnej ilości benzyn silnikowych wprowadzanych do obrotu.

11) Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r., z wyjątkiem:

a) rozdziału 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.;

b) art. 13 ust. 3 i 4 , który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ;

c) art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


Źródło: -

 
Waluty
NBP z dnia: 2018-10-19
1 USD: 3.7601 wzrost
1 EUR: 4.3049 wzrost
1 GBP: 4.9014 wzrost
1 CHF: 3.7746 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.