Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Akty prawne

2001-12-01

Nowe przepisy o odpadach - nowe zasady postępowania


W ostatnich numerach naszego miesięcznika sporo uwagi poświęcono sprawom opakowań i odpadów opakowaniowych w środowisku. Dzisiaj szerzej o innej, nowej ustawie dotyczącej odpadów z dnia 27 kwietnia 2001 r: Ustawa ta jest aktem prawnym zgodnym z wymaganiami prawodawstwa Unii Europejskiej i dotyczy praktycznie każdego, bowiem wszyscy wytwarzamy odpady. Dbałość o środowisko zobowiązuje do racjonalnych zachowań w dziedzinie gospodarki odpadami, a ustanowione prawo określa ramy prawne postępowania z odpadami.

Podstawowe informacje dla każdego

Należy na wstępie określić, do czego nie stosuje się przepisów nowej ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 628), a mianowicie do: 
1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin wraz z ich przerabianiem, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwoleniu na budowę określają warunki i sposób ich zagospodarowania, 
2) mas ziemnych pochodzących z pogłębiania akwenów morskich w związku z utrzymaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, a także z pogłębiania zbiorników wodnych, stawów, cieków naturalnych, kanałów i rowów, w związku z utrzymaniem i regulacją wód, stanowiących nie- zanieczyszczony urobek (w warunkach jak wyżej), 
3) odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów prawa atomowego, 
4) gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, 
5) ścieków w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 
6) odchodów zwierząt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu, 
7) substancji wykorzystywanych jako czynniki chłodnicze przeznaczone do regeneracji. 

Aby właściwie rozumieć ustanowione ustawą przepisy nieodzowne jest przybliżenie znaczeń poszczególnych terminów i określeń użytych w tej treści. W art. 3 tejże ustawy zawarto wykaz 23 podstawowych pojęć i podano ich znaczenia. Niemniej jednak zasadnicza definicja określa co to są odpady. Zgodnie z nią odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii (Q1 - Q16), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Określenie natomiast co to są odpady niebezpieczne możliwe jest wówczas, gdy równocześnie analizuje się nie tylko kategorie i rodzaje odpadów niebezpiecznych, ale również ich właściwości oraz składniki służą temu załącznik 2-4 do ustawy. Z wymienionych 23 pojęć dla każdego z nas ważne są takie pojęcia, jak: gospodarowanie odpadami, magazynowanie odpadów, odzysk, recykling, unieszkodliwianie odpadów i zbieranie odpadów. Niemniej ważne są pojęcia definiujące odpady oraz sposoby i metody postępowania z odpadami, uwzględniające wszystkie rodzaje przemian (fizyczne, chemiczne, biologiczne) i przekształceń oraz składowanie odpadów. Jednak każdy z nas znajduje swoje miejsce w systemie gospodarowania odpadami jako wytwórca odpadów. W usta- wie bowiem przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Zatem dotyczy to każdego z nas.

Kto to jest posiadacz odpadów i jakie ma obowiązki?

Posiadaczem odpadów jest zarówno ich wytwórca, jak i każda osoba prawna, jednostka organizacyjna czy też osoba fizyczna, która dla określonych celów wzięła odpady w posiadanie. Ustawodawca w różny sposób określa obowiązki posiadaczy odpadów, w zależności od tego czy jest on wytwórcą czy też odbiorcą odpadów. Podziałem mającym wpływ na rodzaj obowiązków wytwórcy odpadów jest ponadto prowadzenie lub nie prowadzenie przez niego instalacji.

Obowiązki wytwórcy odpadów

Wytwórca odpadów prowadzący-instalację jest Zobowiązany do:
- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie,
- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza od 5 do 5000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. Wymóg uzyskania decyzji wymienionych powyżej, a także przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane.
Wytwórca odpadów nie prowadzący instalacji jest obowiązany do: 
- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie, 
- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Obowiązki odbiorcy odpadów

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów z tym, że przekazanie może nastąpić tylko na rzecz podmiotów, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami. Przejęcie odpadów przez następnego posiadacza (w tym od wytwórcy), który ma stosowne zezwolenie jest jednoznaczne z przejęciem przez niego odpowiedzialności za działania objęte tym zezwoleniem. Każda działalność w zakresie gospodarowania odpadami wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia, które wydaje wojewoda lub starosta w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

Obowiązki w zakresie ewidencji

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji. W przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, powinna ona dodatkowo obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję prowadzą podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na podstawie stosownego pozwolenia. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. Do ewidencji odpadów stosuje się następujące dokumenty: 
1) karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, 
2) karty przekazania odpadu. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez przekazującego w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdego.

Uproszczona ewidencja odpadów i zwolnienia

Przepisy ustawy o odpadach dopuszczają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów w postaci karty przekazu odpadu. Mogą z tego korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:
- wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
- wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, nie będące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie. W Tabeli podano rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość odpadów w tonach
1 odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 odpady kory i korka 03 01 01 do 10
4 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne wymienione w 03 01 17 03 01 05 do 10
5 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,1
6 inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* do 0,01
7 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,1
8 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* do 0,005
9 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5
10 gruz ceglany 17 01 02 do 5
11 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5
12 drewno 17 02 01 do 5
13 szkło 17 02 02 do 5
14 tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
15 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 5
16 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 5
* odpady niebezpieczne

Czego dotyczą zasady szczególne?

Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów dotyczą takich jak:
- PCB,
- oleje odpadowe,
- odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu,
- odpady w postaci baterii lub akumulatorów,
- komunalne osady ściekowe.

Czego możemy się spodziewać?

Analizując tekst ustawy o odpadach można oczekiwać wydania licznych rozporządzeń. Spośród 36 tytułów rozporządzeń, o których mowa w ustawie, dotychczas wydano 9, zatem oczekiwać można jeszcze aż 27 kolejnych rozporządzeń, z których wydanie siedmiu nie jest obligatoryjne. Dla małych i średnich przedsiębiorstw ważne będzie kilka z nich, a w szczególności to, które ustali listę rodzajów odpadów, które posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do wykorzystania na ich własne potrzeby (które ma zastąpić Rozp. Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2000r.). O tym i o kolejnych ważnych sprawach dotyczących odpadów wkrótce.
dr inż. E. Augustyniak-Olpińska 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Literatura:
1. Gutkowski B.: "Aktualne przepisy w ochronie środowiska" - poradnik (Koszalin 2001-2002 rok).
2. Dziennik Ustaw Nr 62 z 20 czerwca 2001 roku, poz. 627 i 628.
3. Dziennik Ustaw Nr 100 z 18 września 2001 roku, poz. 1085.


Źródło: Miesięcznik Rzeźnik 2001

 
Waluty
NBP z dnia: 2018-10-18
1 USD: 3.7302 wzrost
1 EUR: 4.2966 wzrost
1 GBP: 4.8906 wzrost
1 CHF: 3.7543 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.